استخدام در سالن سپیده

لطفاً در صورت استفاده کردن از تلفن همراه، گوشی خود را ۹۰ درجه بچرخانید.